Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 Z 27. APRÍLA 2016 O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A O VOĽNOM POHYBE TAKÝCHTO ÚDAJOV UPLATŇOVANÉHO OD 25. MÁJA 2018, PODĽA ZÁKONA Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ÚČINNOM OD 25.5.2018 A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Spoločnosť DOXX Restaurant, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 31579060 (prevádzka Hotel Dubná Skala**** Hurbanova 345/8, 010 01 Žilina) osobné údaje spracúva zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne, na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely, primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, správne a podľa potreby aktualizované, vo forme umožňujúcej identifikáciu najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú a spôsobom zaručujúcim primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Spoločnosť DOXX Restaurant, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 31579060 je prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Dotknutou osobou, ktorej sa poskytuje ochrana je fyzická osoba bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom. Táto ochrana sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov právnických osôb, najmä podnikov založených ako právnické osoby vrátane názvu, formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) a písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) spočíva v tom, že spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorou je dotknutá fyzická osoba, ktorej údaje sa spracúvajú, viazaná a na vykonanie opatrení pred uzatvorením tejto zmluvy – založením hráčskeho konta – a v tom, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa na základe, ktorý je stanovený v zmysle čl. 6 ods. 3 písm. b) Nariadenia v práve Slovenskej republiky vzťahujúcom sa na prevádzkovateľa – predovšetkým povinnosti podľa § 35 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, podľa ktorého je prevádzkovateľ povinný požadovať údaje z preukazu totožnosti dotknutej osoby a z ďalšieho dokladu, kópie ktorých mu na tieto účely zasiela dotknutá osoba, ktorá má záujem zúčastniť sa na hazardnej hre; povinnosti podľa § 10 a nasl. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorých je prevádzkovateľ ako povinná osoba povinný uskutočňovať starostlivosť vo vzťahu k svojím klientom a ďalších povinností prevádzkovateľa podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, predpisov daňového práva, procesných kódexov, zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov a predpisov trestného práva.

Na základe Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov alebo aj GDPR (General Data Protection Regulation) vydala spoločnosť DOXX Restaurant, s.r.o. tento dokument Politiku ochrany osobných údajov.

Dodržiavame zákony o ochrane údajov, ako napríklad všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov, ktoré upravuje spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a udeľuje vám rôzne práva týkajúce sa vašich osobných údajov. Cieľom tejto politiky  ochrany osobných údajov je informovať vás o tom, ako budeme využívať vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri využívaní služieb Hotela Dubná Skala**** prostredníctvom tejto webovej stránky, prostredníctvom recepcie v súvislosti s hotelovými rezerváciami, pobytom v hoteli, ako aj osobnými údajmi poskytnutými a / nás prostredníctvom iných kanálov. Takisto vás budeme informovať o vašich právach podľa platných zákonov o ochrane údajov, pokiaľ ide o spracovanie vašich osobných
údajov. Pred poskytnutím osobných údajov odporúčame prečítať si tieto pravidlá ochrany osobných údajov.

1. Čo sú osobné údaje?

Na účely tohto dokumentu Politika ochrany osobných údajov znamená „Osobné údaje“ akékoľvek informácie, ktoré ste poskytli pri komunikácii s nami, napríklad prostredníctvom našej webovej stránky alebo keď nás voláte, alebo údaje zhromaždené o vás prostredníctvom vášho používania našej webovej stránky a umožňujúce vám byť (napr. vaše meno) alebo nepriamo, pretože údaje odkazujú na identifikátor, ako je vaše meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátor (napr. telefónne číslo) ako individuálna osoba. Môžeme tiež zhromažďovať osobné údaje o vás v iných prípadoch, ktoré súvisia s vašim pobytom v Hoteli Dubná Skala****.

2. Dôvody spracovania údajov

 1. Primárne budeme vaše osobné údaje spracovávať za účelom poskytovania objednaných služieb. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), pričom však rozsah osobných údajov, ktoré musíme na účely zmluvy spracovávať, je čiastočne určený § 56 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách.
 2. Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom priameho marketingu, príp. zasielania newslettera (ak nevyjadríte svoj nesúhlas s týmto účelom spracovania). Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem vidíme v možnosti v budúcnosti vás zoznámiť s najnovšími ponukami služieb DOXX Restaurant, ktoré pre vás môžu byť výhodnejšie než služby existujúce, a informovať vás o chystaných nových vlastnostiach našich produktov a služieb alebo o promo akciách, ktoré by vás mohli zaujímať. Poskytované služby sa časom menia a my by sme boli radi, aby ste vždy mali možnosť vybrať si tie, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám.
 3. Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom plnenia našich daňových povinností podľa zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
 4. Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom plnenia povinností podľa zákona č. 461/2002 Z. z, o účtovníctve. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
 5. Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom prípadnej ochrany našich práv v správnom, civilnom alebo trestnom konaní (ak by ste napr. neplnili svoje povinnosti alebo sa naopak domnievali, že DOXX RESTAURANT neplní svoje zmluvné alebo zákonné povinnosti). Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem vidíme v možnosti ochrany našich práv.
 6. Vaše osobné údaje budeme spracovávať na účely vrátenia prípadného bezdôvodného obohatenia (preplatkov alebo zariadenia, ktoré ste nám po ukončení zmluvy zaslali napriek tomu, že ste boli jeho vlastníkom). Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je splnenie našej právnej povinnosti ustanovené § 2991 zákonom č. 89/2012, občianskym zákonníkom (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
 7. Vaše osobné údaje budeme s vaším súhlasom v obmedzenom rozsahu spracovávať na oslovenie (priameho marketingu) aj po ukončení zmluvy. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
 8. Vaše osobné údaje budeme na štatistické účely kombinovať s údajmi ostatných zákazníkov, aby sme vytvorili sumarizované správy, ktoré nám pomáhajú optimalizovať naše služby a programovú ponuku. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda kompatibilné ďalšie spracovanie (čl. 5 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
 9. Vaše osobné údaje budeme spracovávať na účely odporúčania a nahrávania televízneho obsahu, ktorý by sa vám mohol páčiť, a to ak sa rozhodnete u služby televízie aktivovať osobné odporúčania. Osobné odporúčania sa môžu týkať TV programov, VOD a aplikácií. Neposkytujeme však osobné odporúčania vzťahujúce sa k obsahu pre dospelých. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
 10. Spracovanie osobných údajov za účelom školenia a zabezpečenia kvality. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem vidíme v nutnosti školenia našich pracovníkov, aby vám boli schopní poskytovať prvotriedne služby.
 11. Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom vedenia našich výsledkov. Osobné údaje môžeme používať v prípadoch, kedy vás žiadame o spätnú väzbu vo vzťahu k fungovaniu našich produktov a služieb, našich služieb starostlivosti o zákazníkov a našej údržby a prevádzky. Ak to umožňujú príslušné právne predpisy, môžeme používať informácie týkajúce sa vášho používania našich produktov a služieb a prístupu k nim na účely vedenia prevádzky, vybavovania otázok zákazníkov a na prevenciu a odhaľovanie podvodov. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
 12. Vaše údaje budeme spracovávať aj za účelom vedenia evidencie žiadostí dotknutých osôb a ich vybavovania. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem vidíme v možnosti preukázať súlad s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

3. Typ údajov a účel spracovania údajov

1. Používanie webovej stránky www.hoteldubnaskala.sk

Kedykoľvek prejdete na našu webovú stránku, údaje o vás zhromažďujeme a spracovávame. Zhromažďujeme nasledujúce údaje:

 • Informácie týkajúce sa prehliadača alebo zariadenia, ktoré používate na prístup k našim webovým stránkam
 • IP adresa
 • Krajina, z ktorej prechádzate
 • Prehliadanie zvykov vrátane navštívených stránok
 • Vek
 • Rodinný stav
 • Ďalšie demografické údaje a štatistické informácie

Údaje sa zhromažďujú prostredníctvom súborov cookies relácie (s ohľadom na súbory cookies viď tiež nižšie), ktoré používame na našej webovej stránke. Tieto údaje sa nie sú používané na osobnú identifikáciu návštevníkov webovej stránky.

2. Interakcia s Hotelom Dubná Skala**

Vždy, keď s nami komunikujete (napr. Rezervujeme si izbu prostredníctvom našej webovej stránky, telefonicky alebo prostredníctvom poskytovateľa tretej strany), môžeme zhromaždiť a spracovať osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

a. Rezervácia izieb a ubytovanie

Pri rezervácii izby zhromažďujeme osobné údaje, ktoré zahŕňajú:

 • Druh webu, na ktorom ste urobili rezerváciu
 • Názov zamestnávateľa v prípade objednávania služieb cez zamestnávateľov (korporátni klienti)
 • Vaše vybrané dátumy
 • Počet izieb v rezervácii
 • Počet osôb v rezervácii (dospelí a deti)
 • Vek detí
 • Číslo a typ dokladu
 • Vízum ak to vyžaduje legislatíva
 • Platobná karta číslo, meno držiteľa a platnosť
 • Zvolená sadzba / špeciálna ponuka
 • Sú vybrané akékoľvek doplnkové balíky
 • Tvoje celé meno
 • Vaša adresa, vrátane mesta a krajiny
 • Vaša e-mailová adresa a
 • Podrobnosti o kreditnej karte
 • Nepovinné informácie
 • Informácie o príchode
 • Izba, typ lôžka a / alebo iné preferencie
 • Telefón / mobil
 • Tieto osobné údaje používame na spracovanie vašej rezervácie a na zriadenie a plnenie zmluvy s vami. To zahŕňa overenie vašej totožnosti, prevzatie záručných a / alebo platobných informácií a odosielanie informácií súvisiacich s pobytom a / alebo marketingovou komunikáciou.

b. Newsletter a špeciálne ponuky

Ak nám poskytnete svoje kontaktné informácie, môžeme tieto osobné údaje použiť na zasielanie našich informačných letákov a podrobností o ďalších špeciálnych ponukách, ktoré môžu byť zaujímavé na základe predchádzajúcich interakcií s nami (napr. rezervácie).

Svoj súhlas môžete zrušiť a odhlásiť sa od prijatia newslettreu kedykoľvek, a to kliknutím na odkaz na zrušenie odberu, ktorý je súčasťou každého newslettra.

c. Funkcia „Kontaktujte nás“

Môžete sa s nami spojiť prostredníctvom našej webovej stránky pomocou formuláru „Napíšte nám“ a/alebo telefonicky. Ak nás chcete kontaktovať, musíte poskytnúť iba email. Ostatné sú dobrovoľné:

 • Meno a priezvisko
 • Telefónne číslo
 • Akékoľvek ďalšie informácie (napríklad adresa domova) sa poskytujú dobrovoľne.

Vaše informácie použijeme na odpoveď na vašu žiadosť.

3. Spracovanie osobných údajov z dôvodu pobytu

Môžeme zhromažďovať a spracovávať osobné údaje o vás, ak sú dôležité pre váš pobyt v Hoteli Dubná Skala**** alebo ak je to vo vašom záujme. Môžeme zhromažďovať a spracovávať určité dodatočné údaje na prispôsobenie Vášho pobytu na základe vašej výslovnej žiadosti a súhlasu.

4. Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané:

 • S našimi obchodnými partnermi v prípade, že si rezervujete akciu alebo aktivitu organizovanú týmito obchodnými partnermi.
 • S našimi poskytovateľmi služieb tretích strán, ktorí spracúvajú vaše údaje v našom mene. Poskytovatelia služieb tretej strany, ktorí poskytujú služby poskytovateľov a poskytovatelia analýzy údajov, IT služieb a ďalšie podobné služby požadované spoločnosťou DOXX Restaurant na poskytovanie webovej stránky a ďalších služieb súvisiacich s podnikaním.
 • Akékoľvek spracovanie údajov v našom mene je v súlade s platnými zákonmi.

Vaše osobné údaje nebudeme prenášať na príjemcov tretích strán, pokiaľ nesúhlasíte s takýmto prenosom údajov alebo ak takýto prenos nie je povolený podľa platných zákonov.

5. Prevod osobných údajov do tretej krajiny

Ak sa informácie prenášajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, zabezpečíme, aby sa vykonali príslušné záruky. Ak sú vaše osobné údaje prevedené do krajiny, ktorá nie je predmetom rozhodnutia o primeranosti zo strany Európskej komisie, údaje sú adekvátne chránené štandardnými zmluvnými doložkami schválenými komisiou EÚ, príslušnou certifikáciou Privacy Shield alebo záväznými firemnými pravidlami tretích strán.

6. Tlačidlá sociálnych médií

Na našich webových stránkach používame nasledujúce doplnky sociálnych médií: Facebook, Google+, LinkedIn, Instagram. Zásuvné moduly môžu byť označené tlačidlami sociálnych médií označenými logom poskytovateľa príslušných sociálnych sietí.

Tieto pluginy sme implementovali pomocou takzvaného riešenia s dvomi kliknutiami. To znamená, že pri navigácii na našej webovej stránke nebudú poskytovatelia týchto doplnkov sociálnych médií zhromažďovať osobné údaje. Iba ak kliknete na niektorý z doplnkov, odošlú sa vaše osobné údaje: Aktiváciou doplnku sa dáta automaticky prenášajú na príslušného poskytovateľa doplnkov a uloží ich (v prípade poskytovateľov z USA vaše osobné údaje bude uložená v USA). Nemáme vplyv na zhromaždené údaje a operácie spracovania údajov vykonávané poskytovateľmi, ani si nevieme, aký je rozsah zhromažďovania údajov, účelov alebo retenčných období.

Informácie o účelu a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní poskytovateľom plug-inu nájdete v príslušných zásadách ochrany údajov týchto poskytovateľov, kde nájdete aj ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach ochrany súkromia.

Facebook Inc., 1601 S Kalifornia Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA: https://www.google.com/policies/privacy/

Spoločnosť LinkedIn, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kalifornia 94043, USA: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA: https://help.instagram.com/155833707900388

7. Integrácia videí YouTube

Do našej webovej stránky sme zaradili odkaz na náš kanál YouTube. Videá sú uložené na stránke http://www.YouTube.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Vaše osobné údaje nebudú prenesené na YouTube, ak neprehráte videá. Nemáme vplyv na tento prenos údajov. Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov v súlade so zásadami ochrany osobných údajov služby YouTube nájdete na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/

8. Cookies

Cookies používame na našich webových stránkach. Súbory cookie sú malé textové súbory odoslané webovým serverom do vášho webového prehliadača a lokálne uložené vo vašom počítači. Súbor cookie umožňuje serverovi jednoznačne identifikovať prehliadač na každej stránke. Cookies nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Na našich webových stránkach používame nasledujúce kategórie cookies:

Kategória 1: Potrebné súbory cookies

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste sa mohli pohybovať po webových stránkach a využívať ich funkcie. Bez týchto súborov cookie nemožno poskytnúť služby, ktoré ste požadovali, ako napríklad zapamätať si prihlasovacie údaje alebo údaje poskytnuté na rezerváciu.

Kategória 2: Výkonné súbory cookies

Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako ľudia používajú našu webovú stránku. Napríklad používame súbory cookie služby Google Analytics, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako používatelia prichádzajú na naše stránky, prehliadajú alebo používajú naše stránky a upozorňujú na oblasti, v ktorých môžeme zlepšiť oblasti ako navigácia, skúsenosti s rezerváciou a marketingové kampane. Údaje uložené týmito súbormi nikdy neukazujú osobné údaje, z ktorých môže byť vytvorená vaša identita.

Kategória 3: Funkčné cookies

Tieto súbory cookie si pamätajú voľby, ktoré vykonávate, ako napríklad krajinu, ktorú navštívite našu webovú stránku, jazykové parametre a parametre vyhľadávania, ako je počet hostí, hotel, čas pobytu. Tieto môžu potom byť použité na poskytnutie skúseností, ktoré sú vhodnejšie pre vaše výbery, a aby boli návštevy prispôsobené a príjemnejšie.

Aktuálne verzie webových prehliadačov ponúkajú rozšírené používateľské ovládacie prvky týkajúce sa umiestnenia a trvania súborov cookie prvej a tretej strany. Ak chcete získať ďalšie informácie o funkciách na správu súborov cookie, ktoré sú k dispozícii, vyhľadajte v sekcii „Pomocník“ vášho webového prehliadača „cookies“. Cookies môžete povoliť alebo zakázať úpravou nastavení v prehliadači. Môžete tiež zistiť, ako to urobiť, a nájsť viac informácií o súboroch cookie na adrese www.allaboutcookies.org. Ak sa však rozhodnete v prehliadači zakázať súbory cookie, pravdepodobne nebudete môcť dokončiť určité činnosti na našich webových stránkach alebo správne pristúpiť k určitým častiam. Ak by ste chceli získať viac informácií o reklame založenej na záujmoch, vrátane toho, ako zrušiť tieto súbory cookie, navštívte stránku http://youronlinechoices.eu/.

9. Google Analytics

Naša webová lokalita používa službu Google Analytics, ktorá je webovou analytickou službou, ktorú poskytuje poskytovateľ tretej strany Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics slúži na vyhodnotenie používania našich webových stránok, zostavovanie prehľadov o činnosti webových stránok a ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu. Informácie generované cookie o vašom používaní webových stránok sú zvyčajne prenášané a ulo žené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Na tento prenos sa vzťahuje certifikácia služby Google Shield Privacy a samostatná dohoda o spracovaní údajov, ktorú sme uzavreli so spoločnosťou Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de&ref_topic=2919631 (informácie o službe Google Analytics a ochrane osobných údajov).

10. Bezpečnostné opatrenia pre dodržiavanie ochrany údajov

Snažíme sa o dodržiavanie príslušných štandardov bezpečnosti a zaviedli sme dôkladné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov v súlade so súčasnými najnovšími technológiami, najmä na ochranu údajov pred stratou, falšovaním alebo prístupom neoprávnených tretích osôb. Na prenos mimoriadne citlivých osobných údajov cez internet , ako sú napríklad údaje o kreditných kartách, používame výlučne šifrované prenosové cesty a dodržiavame štandardy zabezpečenia platobných kariet (PCI DSS), ktoré sú súborom zásad a postupov optimalizovať bezpečnosť transakcií s kreditnými, debetnými a platobnými kartami a chrániť držiteľov kariet pred zneužitím ich osobných údajov. Avšak prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný. Takže, zatiaľ čo sa budeme snažiť chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov prenášaných na našich webových stránkach. Akýkoľvek prenos je na vlastné riziko. Akonáhle dostaneme vaše osobné údaje, použijeme prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu. Naše interné spracovanie prebieha vo vnútri VPN, ktorá je chránená pred otvoreným internetom a vo vnútri ktorého je každá komunikácia šifrovaná. Pokiaľ ide o tretie strany (t. J. Externé spoločnosti), ktoré poskytujú služby spracovania údajov, zaviazali sme ich dodržiavať naše pravidlá ochrany osobných údajov. Poskytovatelia externých služieb kontroluje náš globálny manažér ochrany údajov z hľadiska dodržiavania týchto predpisov.

11. Vaše práva

Pokiaľ ide o zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov, môžete:

 • svoj súhlas kedykoľvek odvolať, napríklad odhlásením od bulletinu pod „ochrana údajov“,
 • opýtajte sa, či spracovávame osobné údaje o vás, na aké účely boli kategórie dotknutých osobných údajov, ku ktorým kategóriám príjemcov informácie boli zverejnené, podľa možnosti plánované obdobie, na ktoré budú osobné údaje uložené (alebo nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia),
 • obráťte sa na nás o vhodných zárukách týkajúcich sa prevodu na tretiu stranu,
 • požiadajte nás o kópiu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, a požiadajte o prijímanie vašich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a odošlite tieto údaje inému správcovi bez akýchkoľvek prekážok. Garantujeme, aby žiadne neoprávnené osoby nemali prístup ani k vášmu profilu, ani k vašim rezerváciám, nepresné údaje opravené, namietať proti ďalšiemu spracovaniu a požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, požiadajte, aby spracovanie vašich osobných údajov bolo obmedzené spoločnosťou DOXX Restaurant, žiadosť o to, aby ste nepodliehali rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré vytvárajú právne účinky vo vzťahu k vám alebo sa vás podobne významne dotýkajú.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, ktoré boli uložené u nás alebo by ste chceli uplatňovať svoje práva, obráťte sa na nášho globálneho manažéra ochrany údajov prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.

12. Zachovanie a vymazanie osobných údajov

Osobné údaje budeme uchovávať len na obmedzený čas potrebný na splnenie vyššie uvedených účelov spracovania. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané. Ak spracujeme vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, uchováme vaše osobné údaje na obmedzenú dobu potrebnú na splnenie účelov ich spracovania.

V prípade, že uzatvárame zmluvu s vami, budeme vaše informácie uchovávať počas trvania zmluvného vzťahu, ktorý ste mali s nami, a v rozsahu povolenom po ukončení tohto vzťahu tak dlho, ako je potrebné na plnenie stanovených účelov v tomto oznámení. Kritériá na určenie doby skladovania sú zákonné a zmluvné požiadavky, povaha nášho vzťahu s vami, povaha príslušných údajov a technické požiadavky. Zákony môžu vyžadovať, aby sme držali určité informácie za určité obdobia.

V prípade, že spracovávame osobné údaje na marketingové účely alebo s vaším súhlasom, spracovávame údaje, až kým nás neozvete, aby sme sa zastavili, a na krátku dobu potom (aby sme mohli realizovať vaše požiadavky). Zaznamenávame tiež skutočnosť, že ste nás požiadali, aby sme vám neposlali priamy marketing ani spracovali vaše údaje, aby sme mohli v budúcnosti rešpektovať vašu žiadosť.

V iných prípadoch môžeme uchovávať údaje na primeranú dobu po skončení akéhokoľvek vzťahu s vami, chrániť sa pred právnymi nárokmi alebo spravovať našu firmu.

13. Kontaktná osoba pre otázky a/alebo problémy týkajúce sa ochranyosobných údajov

V prípade otázok a žiadostí ohľadom ochrany osobných údajov kontaktujte hoteldubnaskala@doxx.sk .