Všeobecné obchodné podmienky

I. Účastníci zmluvného vzťahu

 1. Účastníkmi zmluvného vzťahu pri poskytovaní ubytovacích a ďalších služieb sú:a) na jednej strane DOXX RESTAURANT, s. r. o., so sídlom Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 31 579 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,  Odd.: Sro, Vložka č.: 930/L (prevádzka Hotel Dubná Skala**** Hurbanova 345/8, 010 01 Žilina) (ďalej len  „hotel“)b) na druhej strane klienti, ktorými môžu byť:
  • fyzické osoby: jednotlivci, skupiny
  • právnické osoby: firmy, cestovné kancelárie, internetoví sprostredkovatelia (ďalej len „klient“).
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky ubytovania v hoteli (ďalej len „ VOP“) tvoria súčasť každej zmluvy (dohody) (ďalej len „zmluva“) a objednávky klienta,  predmetom ktorej je záväzok hotela poskytnúť klientovi  ubytovacie a prípadne ďalšie služby a záväzok klienta  uhradiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu.
 3. Poskytnutie ubytovacích a ďalších služieb hotelom si klient môže objednať osobne na recepcii hotela,  telefonicky, písomne alebo prostredníctvom internetu na www.hoteldubnaskala.sk. Objednávka (rezervácia) musí byť hotelom záväzne potvrdená, a to písomne alebo prostredníctvom internetu, vrátane livechatoo.

II. Služby a spôsob ich zabezpečenia

 1. Hotel zabezpečuje ubytovacie, stravovacie, doplnkové, konferenčné a relaxačné služby, ktoré  klientovi poskytuje za úhradu.
 2. Hotel poskytuje klientom služby v rozsahu, ktorý  určuje platný cenník. Za ubytovanie a ďalšie poskytnuté služby je klient povinný uhradiť cenu v súlade s písomným potvrdením objednávky (rezervácie).

III. Vznik zmluvných vzťahov pri pobytoch

 1. Zmluvný vzťah medzi hotelom a klientom vzniká na základe:a) objednávky klienta priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľa
  b) podpísania osobitnej zmluvy (cestovné kancelárie, skupinové pobyty, korporátne dohody).
 2. Uzavretím zmluvy sa hotel zaväzuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite. Hotelu vzniká súčasne právo na zaplatenie 100% z ceny pobytu.

IV. Ubytovacie služby – individuálne objednávky

 1. Zmluva vzniká potvrdením objednávky (rezervácie) klienta hotelom.
 2. Ak má klient záujem o garantovanú rezerváciu hotel je oprávnený požadovať zaplatenie zálohy vo výške ceny ubytovania na jednu noc. Rezervácia sa považuje za garantovanú zo strany hotela okamihom úhrady zálohy.
 3. Klientovi sú k dispozícii rezervované izby od 14.00 hod. dohodnutého dňa príchodu. Klient nemá žiaden nárok na skoršie prichystanie (poskytnutie) rezervovanej izby, ak nie je dohodnuté inak.
 4. Dohodnutá cena, ktorú má platiť klient a dohodnuté služby hotela vyplývajú z potvrdenia objednávky (rezervácie). Pokiaľ nebolo potvrdené (dohodnuté) inak, platia ceny vyvesené na recepcii a uverejnené na internetovej stránke hotela. Klient je povinný za prenechanie (poskytnutie) izby a ním využité ďalšie služby zaplatiť platné, resp. dohodnuté ceny hotela.
 5. Ceny môže hotel ďalej zmeniť, ak si klient dodatočne praje zmeny v počte rezervovaných izieb, ostatných službách hotela alebo v dĺžke pobytu a hotel s tým súhlasí.
 6. Klient objednaním (rezervovaním) služieb hotela súhlasí s uvedenými storno podmienkami:• Storno objednávky (rezervácie) bez poplatku je potrebné nahlásiť (oznámiť) hotelu minimálne 48 hodín pred plánovaným príchodom.
  • V prípade zrušenia rezervácie 24 hodín pred plánovaným príchodom je klient povinný uhradiť 50 % z ceny ubytovania za 1 noc.
  • V prípade zrušenia rezervácie v deň príchodu po 11.00 hod., resp. bez ozná- menia storna je klient povinný uhradiť 100 % z ceny ubytovania za 1 noc. Rezervácia na ostatné noci bude zrušená.
 7. Izby musia byť v dohodnutý deň odchodu uvoľnené a odovzdané hotelu naspäť najneskôr do 11.00 hod., pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. Hotel môže v prípade oneskoreného uvoľnenia izby do 14.00 účtovať klientovi 50 % z plnej ceny ubytovania za 1 noc. Hotel môže v prípade oneskoreného uvoľnenia izby po 14.00 účtovať klientovi 100 % z plnej ceny ubytovania za 1 noc bez toho, aby klientovi vznikol nárok na
  poskytnutie služby hotela spojenej s ubytovaním.

V. Ubytovacie služby – skupinové objednávky

 1. Skupinou sa rozumie 6 a viac osôb, ktoré si spoločne rezervujú ubytovanie v rovnakom termíne príchodu a odchodu.
 2. Zmluva vzniká potvrdením objednávky (rezervácie) hotelom.
 3. Platobné a storno podmienky pre skupiny:a) zálohu vo výške 100 % je pri objednávke (rezervácii) potrebné u hradiť najneskôr do 5 dní pred plánovaným využitím služieb. Doplatok sa vyúčtuje na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou.b) výška storno poplatku závisí od dňa stornovania pred začiatkom realizácie služieb:
  • 30 – 10 dní pred plánovaným príchodom: 30 % z ceny nerealizovaných služieb
  • 9 – 3 dni pred plánovaným príchodom: 50 % z ceny nerealizovaných služieb
  • do 48 hodín pred plánovaným príchodom: 100 % z ceny nerealizovaných služieb.

VI. Ostatné ustanovenia

 1. Hotel zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach, ktoré boli ubytovaným klientom alebo pre neho vnesené, ibaže by ku škode došlo aj inak. Vnesené sú veci, ktoré boli prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí, alebo ktoré boli za týmto účelom odovzdané niektorému z pracovníkov hotela.
 2. Hotel je povinný umožniť klientovi uložiť klenoty, peniaze a iné cennosti do úschovy v hotelovom trezore na recepcii hotela. Pokiaľ si klient neodloží cennosti do hotelového trezoru na recepcii hotela, za prípadnú škodu spôsobenú stratou, zneužitím, poškodením, odcudzením alebo iným spôsobom zodpovedá hotel len v obmedzenej miere. Za klenoty, peniaze a iné cennosti hotel zodpovedá len do výšky 332,- Eur.
 3. Právo na náhradu škody zanikne, ak sa neuplatní u hotela najneskôr pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený klient o škode dozvedel. Platí domnienka, že o škode sa poškodený klient dozvedel najneskôr v deň odchodu z hotela.
 4. Pobyt klienta v hoteli ďalej bližšie upravuje Ubytovací poriadok Hotela Dubná Skala****, ktorý je pre  hotelových klientov záväzný.
 5. Ak klient poskytne hotelu akékoľvek informácie o svojej platobnej alebo kreditnej karte, vrátane jej čísla, súhlasí tým s jej použitím hotelom. Hotel je oprávnený použiť túto kartu na uspokojenie peňažných nárokov hotela voči klientovi, t.j. zaplatenia dohodnutej ceny za poskytnuté služby, storno poplatku a náhrady prípadnej škody.
 6. Hotel sa zaväzuje používať osobné údaje na základe zákonných dôvodov podľa zákona č. 18/2018 čl. 6 ods. 1 písm. b (plnenie zmluvy), písm. c (splnenie zákonnej povinnosti), písm. f (oprávnený záujem). Politika spracovania osobných údajov je k dispozícii na webovej stránke hotela www.hoteldubnaskala.sk.
 7. Hotel je oprávnený si účtovať 5 € za stratu hotelovej karty.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.
 2. Účastníci zmluvného vzťahu sa dohodli, že ak klient nemá bydlisko (sídlo) v Slovenskej republike, v prípade súdneho sporu bude na konanie príslušným Okresný súd Žilina.
 3. VOP platia aj po skončení právneho vzťahu klienta a hotela, a to až do úplného vysporiadania ich vzájomných nárokov.
 4. Klient objednaním ubytovacích a prípadne ďalších služieb, stornom ubytovania, alebo ubytovaním v hoteli potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ubytovania v hoteli a s ich obsahom súhlasí.
 5. Hotel si vyhradzuje právo na zmenu VOP.
 6. Ku dňu účinnosti VOP sa rušia všeobecné obchodné podmienky ubytovania v hoteli účinné od 25. 06. 2013.
 7. VOP nadobúdajú platnosť dňom ich umiestnenia na dostupných miestach v priestoroch hotela a zverejnenia na stránke hotela a účinnosť dňom 25. 05. 2018.